Ulterior inființării ADIS Bacau, au fost facute eforturi tehnice și financiare importante pentru dezvoltarea unei game cât mai largi de activitați în domeniul managementului deșeurilor, în concordanța cu legislația europeană și cu exigențele legale asumate de România fată de UE, făcându-se astfel trecerea de la depozite la centru de management integrat, prin proiectul SMID, proiect finalizat și aflat în faza de postmonitorizare.

Necesitatea unei statii de tratare mecano biologică, a apărut pentru a reduce cantitatea de deșeuri direcționate la depozitare si de a crește volumul deșeurilor reciclabile. Peste 585.000 de locuitori ai județului Bacau, vor putea beneficia astfel de un nou sistem de gestionare a deșeurilor care integreaza toate măsurile necesare sortării, tratării, reciclării sau valorificării energetice și eliminării deșeurilor. Introducând și acest sistem durabil de gestionare a deșeurilor, va însemna un progres în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația locală, cu reducerea riscurilor de sănătate și, totodată, ar transforma județul într-un loc mai atractiv pentru investiții.

Așadar, la nivelul Județului Bacău s-a decis elaborarea și propunerea spre finanțare a proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”, în vederea suplimentării investițiilor realizate prin proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”.

Documentația de finanțare aferentă proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău” include :

 • analiză instituțională, al cărei scop este, în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului aferent POIM 3.1, de a se asigura de existența unui cadru instituțional adecvat pentru o bună implementare a proiectelor și o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile, modul de organizare, în prezent al serviciului de salubrizare de la nivelul Județului Bacău și sunt formulate, după caz, recomandări cu privire la opțiunile de delegare a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare prin raportare la investițiile vizate;
 • Deviz general extindere SMIDS Bacău;
 • Studiu de fezabilitate pentru Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău;
 • Raport analiză cost beneficiu pentru Extinderea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău;

Prin proiectul „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău” se propune realizarea următoarelor investiții în sistemul de salubrizare din Județul Bacău:

– achiziția de echipamente de colectare și transport pentru deșeuri reciclabile (menajere,similare și din piețe);

– achiziția de echipamente de colectare și transport pentru biodeșeuri (menajere, similare și din piețe);

– construcția a 3 centre de aport voluntar;

– construcția unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat (ITDCS) în scopul

valorificării, pe amplasamentul situat în Municipiul Bacău, compusă din:

 • linie de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile (ITDCS – LR);
 • linie de tratare mecanică deșeurilor diferite de reciclabile și biodeșeuri  – linia deșeuri reziduale(ITDCS – LA);
 • linie de tratare biologică cu digestie anaerobă(ITDCS – DA) ;
 • stație de compostare a digestatului (ITDCS-CD).

 Proiectul este prevăzut a se realiza prin POIM din fonduri europene și toate bunurile achiziționate/edificate/modernizate în cadrul proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”, vor face parte din domeniul public al Județului Bacău. Data estimată pentru punerea în funcțiune completă a proiectului este anul 2024 iar costurile au fost estimate la 86.292.180 euro (prețuri curente).

Obiectivul principal al acestui proiect este extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a biodeșeurilor la un nivel la care să asigure îndeplinirea țintelor de reciclare de 50%, 60% și 65% din anii 2025, 2030 și 2035.

            In urma implementarii acestui proiect, amplasamentul actualului depozit ecologic din Municipiul Bacău, se va transforma intr-un adevărat Centru de Management Integrat al Deșeurilor, capabil sa gestioneze cantitati semnificative de deșeuri  municipale, aducandu-se o contribuție importanta la indeplinirea țintelor prevazute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor al județului Bacau.

2.3 Prezentare ITDCS

Alternativele pentru extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău au fost definite ținând cont de infrastructura existentă, de modul actual de gestionare a deșeurilor în județ, de obiectivele și țintele stabilite și de prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020 – 2025.

Astfel, ținând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deșeurilor în județul Bacău s-au analizat 3 alternative, in a căror evaluare, pentru a dovedi îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor, s-a folosit un sistem multicriterial cu următoarele seturi de principii:

 • Criterii financiare:
 • Costul de investiție
 • Costul de operare și întreținere
 • Criterii tehnice:
 • Gradul de valorificare energetică a deșeurilor,
 • Riscul de piață (valorificarea produselor rezultate în urma procesului de tratare)
 • Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate / Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate
 • Conformitatea cu principiile economiei circulare,
 • Criterii de mediu:
 • Impactul asupra mediului (apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000);
 • Criterii privind schimbările climatice:
 • Emisii GES;
 • Rezistența la schimbări climatice.

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va asigura îndeplinirea țintelor de reciclare prevăzute de Pachetul Economiei Circulare și care este cea propusă spre a fi implementată in cadrul proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”.

Elementul de noutate  si calitate al proiectului este dat de faptul că aceasta va fi prima stație de sortare si prelucrare a deșeurilor munici­pale si asimilabile, pusă in funcțiune, care va deservi populația din județul Bacău.

Pentru tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec în cazul Alternativei 1 este propusă construirea ITDCS, cu 4 linii elemente – ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA, ITDCS-CD – dintre care, ultimele 3 sunt destinate tratării deșeurilor în amestec:

 1. instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile, cu sortare semiautomată care permite sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat provenite din zona 1 (ITDCS-LR);
 2. instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reziduale care permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor colectate în amestec (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de la stațiile de sortare și compostare) a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF(ITDCS -LA)
 3. instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice, cu scopul producerii de digestat;
 4. platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat (ITDCS-CD).

Procesul de tratare mecanică a deșeurilor în noua instalație, va permite tratarea integrală a deșeurilor colectate de pe suprafața județului Bacău și extragerea produselor reutilizabile. În urma procesului de tratare mecanică aferent noii instalații vor rezulta:

 • Produse reciclabile extrase din deșeurile reziduale (cca 37% din masa totală a

intrărilor) care vor fi direcționate către filiere de valorificare materială;

 • RDF, ca un produs secundar al sortării (în proporție de cca 14% din deșeurile

reziduale și reciclabile tratate), care va fi direcționat către coincinerare;

 • Reziduuri (cca 9% din deșeurile tratate) reprezentate de acele deșeuri care nu pot fi valorificabile material și nu au nici putere calorifică (deșeuri inerte, anumite tipuri de deșeuri voluminoase, sticlă spartă, pământ ș.a). Reziduurile vor fi transferate în depozitul de deșeuri Bacău pentru eliminare.

În instalația de tratare biologică cu DA (ITDCS-DA) vor fi introduse:

 • Deșeuri cu conținut organic rezultate de la tratarea în instalația mecanică;
 • Biodeșeuri colectate separat provenite de la populație, agenți economici, din piețe,precum și acea fracție a deșeurilor din parcuri și grădini care depășește capacitatea stației de compostare de la Onești.

În urma tratării biologice prin digestie anaerobă vor rezulta:

 • Digestat provenit din tratarea biodeșeurilor colectate separat (cca 25% din totalul deșeurilor introduse în ITDCS-DA / 40% din deșeurile colectate separat tratate în ITDCS-DA). Acesta va fi supus unui proces de maturare prin tratare aerobă (compostare) și va fi utilizat în agricultură/silvicultură;
 • Digestat provenit de la tratarea anaerobă a deșeurilor reziduale cu conținut organic pre-tratate în instalația mecanică (cca 15% din deșeurile totale introduse în instalație / 40% din deșeurile reziduale tratate în ITDCS-LA). Produsul, neavând puritatea necesară, va fi transferat către depozitul Bacău pentru eliminare;
 • Reziduuri (sedimente) rezultate în urma digestiei anaerobe (cca 4% din deșeurile introduse în instalația biologică) care vor fi eliminate prin depozitare.

Capacitatea instalației de tratare a deșeurilor colectate separat, detaliată pe subunități funcționale va fi:

 • Linia (instalația) de tratare a deșeurilor reciclabile (ITDCS – LR), cu sortare

semiautomată – 8.000 t/an, cu funcționare în două schimburi pe toată perioada de planificare

 • Linia (instalația) de tratare a deșeurilor reziduale (ITDCS – LA), cu sortare

semiautomată – 35.000 t/an, cu funcționare în două schimburi până în 2030; după anul 2030 va funcționa în 1,5 schimburi;

 • Linia (instalația) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA)

– 65.000 t/an cu funcționare într-un singur schimb, in 3 digestoare cu capacitate egala;

 • Platforma pentru compostarea digestatului provenit de la tratarea

biodeșeurilor colectate separat (ITDCS-CD) 14.000 tone/an.

Tratarea mecanică și biologică a deșeurilor în noua instalație va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Bacău.

2.4 Comunicat de presă – cf ataș

 1. Proiect PPCA – instrument economic „plătește pentru cât arunci”

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipal li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Cele mai uzuale metode de aplicare a instrumentului se bazează pe plata deșeurilor în funcție de:

 • Frecvența de colectare
 • Greutatea deșeurilor
 • Numărul de saci cumpărați
 • Volumul containerului pus la dispoziție

C. ACTIVITATE

1.CAMPANII

1.1 Reciclează ! FII RESPONSABIL!

ADIS Bacău implementează începand din luna iunie 2021,  la nivel de ASOCIAȚIE,  un proiect  prin care și-a propus extinderea sistemului optim de colectare separată a deșeurilor reciclabile din poartă în poartă, etapizat, la toate   UAT-urile  membre ADIS, din județ.

Proiectul – Recicleaza! Fii responsabil!, are ca obiectiv  reducerea cantităților de deșeuri menajere  prin precolectarea la sursă a deșeurilor reciclabile în saci și colectarea acestora de catre operatorii de colectare și transport cu care ASOCIAȚIA se află în contract.

Cu un buget relativ mic, constituit din sumele pe care OIREP-ul S.C. GREEN POINT MANAGEMENT  le transferă  ADIS Bacău, conform legislației în vigoare, ASOCIAȚIA  se poate adresa  unui număr mare de utilizatori ai serviciului de salubrizare,  punându-le la dispoziție saci inscriptionați în care populația  să  precolecteze deșeurile reciclabile din gospodării.

Colectarea sacilor cu deșeuri reciclabile se face din poartă în poartă  pentru toți utilizatorii serviciului public de salubrizare  din județ, în ordinea solicitării reprezentanților UAT-urilor membre ADIS de a participa la acest proiect.