Principalele obiective ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară, conform Statutului si Actului Constitutiv, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare;
 • să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
 • să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de salubrizare, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general, în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Bacău;
 • să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul serviciului de salubrizare;
 • să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006172, cu modificările și completările ulterioare;
 • să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare (în funcție de specificul activităților care compun serviciul de salubrizare, calitatea de delegatar o pot avea toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități);
 • să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului de salubrizare furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
 •  să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
 • să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
 • să contribuie la realizarea acordului dintre asociați asupra următoarelor aspecte principale:
 • stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile construite sau achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu;
 • procedurile de licitație și evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri și servicii care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu;
 • mecanismul de calcul al tarifelor și taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la rampa ecologică și exploatarea centrului de management integrat al deșeurilor.