2.3 Prezentare ITDCS

Alternativele pentru extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău au fost definite ținând cont de infrastructura existentă, de modul actual de gestionare a deșeurilor în județ, de obiectivele și țintele stabilite și de prevederile Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020 – 2025.

Astfel, ținând cont de toate cele mai de sus, pentru gestionarea deșeurilor în județul Bacău s-au analizat 3 alternative, in a căror evaluare, pentru a dovedi îndeplinirea obiectivelor privind gestionarea deșeurilor, s-a folosit un sistem multicriterial cu următoarele seturi de principii:

 • Criterii financiare:
 • Costul de investiție
 • Costul de operare și întreținere
 • Criterii tehnice:
 • Gradul de valorificare energetică a deșeurilor,
 • Riscul de piață (valorificarea produselor rezultate în urma procesului de tratare)
 • Flexibilitate în ceea ce privește tipul deșeurilor tratate / Folosirea la capacitatea maximă a instalațiilor realizate
 • Conformitatea cu principiile economiei circulare,
 • Criterii de mediu:
 • Impactul asupra mediului (apă, aer, sol, biodiversitate/Natura 2000);
 • Criterii privind schimbările climatice:
 • Emisii GES;
 • Rezistența la schimbări climatice.

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va asigura îndeplinirea țintelor de reciclare prevăzute de Pachetul Economiei Circulare și care este cea propusă spre a fi implementată in cadrul proiectului „Extindere a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Bacău”.

Elementul de noutate  si calitate al proiectului este dat de faptul că aceasta va fi prima stație de sortare si prelucrare a deșeurilor munici­pale si asimilabile, pusă in funcțiune, care va deservi populația din județul Bacău.

Pentru tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec în cazul Alternativei 1 este propusă construirea ITDCS, cu 4 linii elemente – ITDCS-LR, ITDCS-LA, ITDCS-DA, ITDCS-CD – dintre care, ultimele 3 sunt destinate tratării deșeurilor în amestec:

 1. instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reciclabile, cu sortare semiautomată care permite sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat provenite din zona 1 (ITDCS-LR);
 2. instalație (linie) de tratare mecanică a deșeurilor reziduale care permite sortarea și extragerea din masa deșeurilor colectate în amestec (menajere, similare, din piețe, din parcuri și grădini, cca 90% din deșeurile stradale, reziduuri de la stațiile de sortare și compostare) a unui procent ridicat de deșeuri reciclabile, precum și producerea de RDF(ITDCS -LA)
 3. instalație de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA) în care vor fi tratate atât biodeșeurile colectate separat cât și deșeurile cu conținut organic rezultate în urma tratării mecanice, cu scopul producerii de digestat;
 4. platformă de compostare pentru tratarea suplimentară a digestatului provenit din biodeșeurile colectate separat (ITDCS-CD).

Procesul de tratare mecanică a deșeurilor în noua instalație, va permite tratarea integrală a deșeurilor colectate de pe suprafața județului Bacău și extragerea produselor reutilizabile. În urma procesului de tratare mecanică aferent noii instalații vor rezulta:

 • Produse reciclabile extrase din deșeurile reziduale (cca 37% din masa totală a

intrărilor) care vor fi direcționate către filiere de valorificare materială;

 • RDF, ca un produs secundar al sortării (în proporție de cca 14% din deșeurile

reziduale și reciclabile tratate), care va fi direcționat către coincinerare;

 • Reziduuri (cca 9% din deșeurile tratate) reprezentate de acele deșeuri care nu pot fi valorificabile material și nu au nici putere calorifică (deșeuri inerte, anumite tipuri de deșeuri voluminoase, sticlă spartă, pământ ș.a). Reziduurile vor fi transferate în depozitul de deșeuri Bacău pentru eliminare.

În instalația de tratare biologică cu DA (ITDCS-DA) vor fi introduse:

 • Deșeuri cu conținut organic rezultate de la tratarea în instalația mecanică;
 • Biodeșeuri colectate separat provenite de la populație, agenți economici, din piețe,precum și acea fracție a deșeurilor din parcuri și grădini care depășește capacitatea stației de compostare de la Onești.

În urma tratării biologice prin digestie anaerobă vor rezulta:

 • Digestat provenit din tratarea biodeșeurilor colectate separat (cca 25% din totalul deșeurilor introduse în ITDCS-DA / 40% din deșeurile colectate separat tratate în ITDCS-DA). Acesta va fi supus unui proces de maturare prin tratare aerobă (compostare) și va fi utilizat în agricultură/silvicultură;
 • Digestat provenit de la tratarea anaerobă a deșeurilor reziduale cu conținut organic pre-tratate în instalația mecanică (cca 15% din deșeurile totale introduse în instalație / 40% din deșeurile reziduale tratate în ITDCS-LA). Produsul, neavând puritatea necesară, va fi transferat către depozitul Bacău pentru eliminare;
 • Reziduuri (sedimente) rezultate în urma digestiei anaerobe (cca 4% din deșeurile introduse în instalația biologică) care vor fi eliminate prin depozitare.

Capacitatea instalației de tratare a deșeurilor colectate separat, detaliată pe subunități funcționale va fi:

 • Linia (instalația) de tratare a deșeurilor reciclabile (ITDCS – LR), cu sortare

semiautomată – 8.000 t/an, cu funcționare în două schimburi pe toată perioada de planificare

 • Linia (instalația) de tratare a deșeurilor reziduale (ITDCS – LA), cu sortare

semiautomată – 35.000 t/an, cu funcționare în două schimburi până în 2030; după anul 2030 va funcționa în 1,5 schimburi;

 • Linia (instalația) de tratare biologică prin digestie anaerobă (ITDCS – DA)

– 65.000 t/an cu funcționare într-un singur schimb, in 3 digestoare cu capacitate egala;

 • Platforma pentru compostarea digestatului provenit de la tratarea

biodeșeurilor colectate separat (ITDCS-CD) 14.000 tone/an.

Tratarea mecanică și biologică a deșeurilor în noua instalație va duce atât la stabilizarea biologică a acestora (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Bacău.