0725 728 301

L-J = 08:00 - 16:30 | Vi = 08:00 - 14:00

Despre noi

Afla mai multe despre misiunea, istoria si echipa noastra dedicata in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Obiectiv
Gestionarea serviciilor de colectare, transport, transfer, sortare, tratare și eliminare a deșeurilor municipale din județul Bacău prin operatorii delegați
Ne uneste acelasi scop - COLABORAM
În județul Bacău, gestionarea serviciilor de colectare, transport, transfer, tratare și eliminare a deșeurilor municipale este realizată prin intermediul operatorilor delegați.
Privim lucrurile VERDE-N FAȚĂ
În ADIS Bacău, suntem conștienți de impactul pe care activitățile noastre îl au asupra mediului înconjurător și suntem dedicați protejării acestuia prin abordarea unei perspective sustenabile.
Nu este gunoiul tau, dar este PLANETA TA
Nu lasa gunoiul sa iti inunde viitorul. Cu totii suntem responsabili sa protejam planeta noastra. Fa si tu un pas inainte si alege sa fii un cetatean responsabil.
Pentru ca fiecare lucru are locul lui – COLECTAM SELECTIV
Impreuna putem reduce impactul asupra mediului inconjurator si sa construim un viitor mai curat si mai durabil. Fiecare gest conteaza, asa ca nu lasa nimic la intamplare si colecteaza selectiv!
Acordăm atenție și lucrurilor simple – SORTAM
Acordam atentie si lucrurilor simple, pentru ca fiecare gest conteaza! Sortarea deseurilor este un pas simplu, dar esential, in lupta impotriva poluarii si protectia mediului inconjurator.
Vrem să avem un viitor – RECICLĂM
Fiecare actiune conteaza, iar reciclarea este una dintre cele mai importante gesturi pe care le putem face pentru a proteja mediul inconjurator.
Dam valoare deseurilor reciclabile - REUTILIZAM
O sticla de plastic sau o cutie de carton poate deveni ceva util si nou, prin reutilizarea lor. Ajutand la reciclarea si reutilizarea deseurilor, putem reduce impactul asupra mediului si resurselor limitate ale planetei.
0 +

Zone curățate

0 +

Tone deșeuri colectate

0 +

Voluntari activi

0 +

Proiecte ecologice

Povestea noastră

Frame22

Pentru a moderniza sistemul de utilități a unei localități si accesarea unei finanțări UE, e necesară o anumită dimensiune semnificativă pentru Comisia Europeana. În lipsa regionalizării, localitățile s-au asociat la nivel de județ sub forma ADI – asociații de dezvoltare intercomunitară.

Așadar, la data de 11.01.2010, în județul Bacău s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) în Bacău, având Codul de Înregistrare Fiscală: 838/180/2010 din 28.01.2010, fiind înscrisă în Registrul Special al Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 6/A/2010 din 28.01.2010.

Din ADIS fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bacău, adica un număr de 94 asociați, având statutul de persoană juridică română începând cu data de 28.01.2010 si statutul de utilitate publică recunoscut prin efectul legii.

Sistemul de Management al calității adoptat de asociație, este in conformitate cu standardele internaționale de referință SR EN ISO 9001:2015.

Intregul acestor asociații la nivel național il reprezintă FADI – Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ce are ca obiect de activitate, Managementul Integrat al Deșeurilor și a fost constituită în scopul cooperării si dezvoltării instituționale în domeniul deșeurilor în Romania.

Misiune - Viziune - Obiectiv

Angajamentul ADIS Bacau de a promova o comunitate curata si sanatoasa prin intermediul serviciilor noastre de salubritate si educatie.

– crearea unui sistem integrat instituțional pentru salubrizarea din întregul județ, condiție esențială pentru accesarea fondurilor UE în vederea modernizării
– monitorizarea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor

Cooperare și dezvoltare pentru un sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor și pentru un mediu mai curat și mai sănătos în județul Bacău.

⦁ să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de salubrizare;
⦁ să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
⦁ să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a serviciului de salubrizare, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general, în vederea implementării unui management integrat al deșeurilor în județul Bacău;
⦁ să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul serviciului de salubrizare;
⦁ să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006172, cu modificările și completările ulterioare;
⦁ să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare (în funcție de specificul activităților care compun serviciul de salubrizare, calitatea de delegatar o pot avea toți membrii Asociației pentru toate activitățile sau numai o parte din aceștia pentru anumite activități);
⦁ să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciului de salubrizare furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;
⦁ să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
⦁ să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;
⦁ să contribuie la realizarea acordului dintre asociați asupra următoarelor aspecte principale:
⦁ stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile construite sau achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu;
⦁ procedurile de licitație și evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri și servicii care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului finanțat prin POS Mediu;
⦁ mecanismul de calcul al tarifelor și taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatarea punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la rampa ecologică și exploatarea centrului de management integrat al deșeurilor.

Management

Corpul de MANAGEMENT al Asociației, în conformitate cu Statutul ADIS cu completările și modificările ulterioare, este compus din:

Adunarea Generală a Asociației (AGA)

În calitate de organ de conducere al Asociației, în cadrul căreia unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, de drept, de președintele consiliului județean și de primari (calitatea de reprezentant în adunarea generală poate fi delegată);

Consiliul Director

În calitate de organ executiv al Asociației, compus din Președintele Asociației si încă 4 membri numiți de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. Președintele asociației este și președintele consiliului director;

Comisia de cenzori

Asigură controlul financiar intern al asociației și care este alcătuit din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii; cel puțin unul dintre membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

Aparat Tehnic

De asemenea, pentru realizarea scopului și obiectivelor ADIS Bacău a fost constituit un Aparat Tehnic propriu al asociației, condus de un director executiv, conform organigramei și statului de funcții.

Cariere

Anunț de angajare 22.08.2022

Rezultat final concurs 09.09.2022