La data de 11.01.2010, în judetul Bacău s-a înfiintat Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare în Bacău, având Codul de Înregistrare Fiscală: 838/180/2010 din  28.01.2010, fiind înscrisă în Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 6/A/2010 din 28.01.2010.

Din  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară fac parte toate unitătile administrativ-teritoriale ale judetului Bacău. Actul Constitutiv si Statutul ADIS au fost elaborate si semnate de persoanele desemnate, pentru a fonda ADIS.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare în Bacău  are statutul de persoană juridică română începând cu data de 28.01.2010 si statutul de utilitate publică recunoscut prin efectul legii.

Corpul de management al Asociatiei, conform Capitolului V din Statutul ADIS, este:

 • Adunarea Generală a Asociatiei (AGA), in calitate de  organ de conducere al Asociatiei, compus din reprezentantii nominalizati de toate părtile;
 • Consiliul Director, in calitate de  organ executiv al Asociatiei, compus din Presedintele Asociatiei si încă 4 membri numiti de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani.

Luarea deciziilor în Adunarea Generală a Asociatiei se face cu respecarea următoarelor regului:

 • Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociatiei.
 • Pentru a lua decizii ce privesc anumiti membri ai Asociatiei, numai reprezentantii acelor membri implicati au dreptul să voteze si să participle la AGA. Reprezentantul CJB va participata cu drept de vot la toate sedintele AGA.
 • Dacă o decizie a AGA priveste direct servicii furnizate unitătii administrativ-teritoriale sau bunuri ce îi apartin acesteia, nici o decizie nu poate fi luată fără votul favorabil al părtilor reprezentate.

Principalele responsabilităti ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară, conform Statutului si Actului Constitutiv sunt:

 • Implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, prin înfiintarea/extinderea, organizarea, administrarea si exploatarea Serviciilor în interes comun, inclusiv delegarea gestiunii acestora pe baza conditiilor contractului de delegare, procedurilor de achizitii publice către diferiti operatori, în conformitate cu legislatia în vigoare;
 •  Să promoveze/implementeze în comun unele programe pentru înfiintarea, eficientizarea si/sau dezvoltarea serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitătilor;
 • Să asigure furnizarea/prestarea, în raza unitătilor administrativ-teritoriale asociate, a serviciului public de salubrizare, în conditii de eficientă si eficacitate;
 • Să promoveze în comun, să finanteze si să implementeze unele programe de investitii pentru înfiintarea, reabilitarea, dezvoltarea si/sau, de la caz la caz, modernizarea si gestionarea sistemelor de utilităti publice aferente serviciilor publice comunitare de salubrizare a localitătilor (cu asistentă financiară nerambursabilă din partea UE prin intermediul POS);
 • Să dezvolte capacitatea institutională si decizională a autoritătilor administratiei publice locale, membri ai Asociatiei;
 •  Să coordoneze planificarea la nivel local si judetean (prin pregătirea si aprobarea strategiilor de gestionare a deseurilor);
 • Să semneze prin intermediul membrilor săi contractele de delegare a operării noii infrastructuri.

Proiectul “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”, al carui Contract de Finanatare din fonduri POS Mediu, a fost semnat in data de 11.04.2011, cu o valoare totala de 183.692.760 lei (inclusiv cheltuieli neeligibile si TVA), a fost  implementat cu succes  la nivel  judetean, in data de ____________.

Consiliul Judetean Bacau, prin intermediul Unitatii de implementare a proiectului SIMDS, a elaborat Documentul de Poziţie referitor la Implementarea acestuia, act ce   cuprinde  opţiunile selectate, referitoare la acordarea contractelor de salubritate, respectiv, facturarea şi colectarea valorii aferente serviciilor de salubrizare. Documentul de poziţie a fost semnat de către reprezentanţii tuturor Consiliilor Locale din Judeţul Bacău şi de către Consiliul Judeţean Bacău.