Principalele acte de reglementare la nivelul Uniunii Europene in sectorul gestionării deșeurilor municipale, relevante sunt:

 • Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și Decizia 2021/19 de punere în aplicare;
 • Decizia 2000/532/CE de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directive 94/04/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase in temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase și Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei S2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului – aplicate ca atare in toate statele membre EU;
 • Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje modificată de Directiva 2004/12/CE (forma consolidate 2018);
 • Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare in agricultură;
 • Directiva 1999/31 CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri;
 • Directiva 2012/19 UE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE);
 • Directiva 2006/66 CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE;
 • Directiva 2019/904/CEE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ce prevede ca în cazul în care Directiva 2019/904/CEE prevede norme care intra în conflict cu normele din Directiva 94/62/CE sau 2008/98/CE, prevederile noii Directive prevalează.
 • Directiva 2018/849 CE instituie cerințe de monitorizare și raportare pentru statele membre în ceea ce privește obiectivele de refolosire și recuperare a vehiculelor scoase din uz (modificând Directiva 2000/53 CE) , obiectivele de colectare pentru bateriile, acumulatorii si deșeurile din baterii și acumulatori (modificând Directiva 2006/66 CE) si pentru deșeurile din echipamente electrice și electronice (modificând Directiva 2012/19)
 • Directiva UE 2018/850 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri și Decizia de punere in aplicare UE 2019/1885 a Comisiei din 6 noiembrie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul , verificarea și raportarea datelor referitoare la depozitele de deșeuri municipal in conformitate cu Directiva 1999/31/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2000/738/CE a Comisiei. Directiva (UE) 2018/850/CE impune statelor membre să reducă in mod semnificativ eliminarea deșeurilor prin depozitare și să nu autorizeze să fie eliminate prin depozitare deșeurile adecvate pentru reciclare sau alte recuperări.
 • Directiva (UE) 2018/851/CE de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile cere statelor membre să-și îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor, să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor și să se asigure ca deșeurile sunt evaluate ca resurse. Printre alte domenii de interes, amendamentele se referă la:
 • Cerinte minime de funcționare pentru sistemele extinse de responsabilitate a producătorului;
  • Implementarea colectării separate pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și de sticlă;
  • Ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 55% din greutate până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035. Având în vedere situația națională în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, sub 20% reciclat si reutilizat, Romania poate beneficia de derogarea de 5 ani dupa cum urmează: ținte de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din greutate până în 2025, 55% până în 2030, 60% până în 2035 și 65% până în 2040;
  • Implementarea separării la sursă și reciclarea, respectiv colectarea separată a biodeșeurilor până la 31 decembrie 2023;
  • Obligativitatea organizării colectarii separate a deșeurilor menajere periculoase pana la 1 ianuarie 2025.
 • Directiva 2018/852 UE vizează creșterea reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje și contruibuie la elaborarea strategiei europene pentru plastice intr-o economie circular. Printre alte domenii de interes, amendamentele se referă la :
  • Instrumentele economice și alte măsuri ce ar trebui utilizate pentru a oferi stimulente pentru implementarea ierarhiei deșeurilor;
  • Creșterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piață și a sistemelor de reutilizare a ambalajelor intr-o manieră ecologică;
  • Pana la sfârșitul anului 2025 cel putin 65% (2030: 70%) din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje trebuie să fie reciclate și trebuie îndeplinite anumite obiective minime in ceea ce privește materialele conținute în deșeurile de ambalaje.